1. CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT DE FORMACIÓ PERMANENT
 • OBJECTIUS GENERALS.
 1. Adquirir coneixement i competència en el camp de l’economia Social i Solidària.
 2. Desenvolupar estratègies que permetin apropar l’Economia Social i Solidària a l’aula, mitjançant el Cooperativisme.
 3. Conèixer els elements clau referents a la creació i gestió d’una cooperativa.
 4. Dissenyar propostes concretes per fomentar l’economia cooperativa en el marc de l’Educació Secundària Obligatòria i post obligatòria.
 • OBJECTIUS ESPECÍFICS.
 1. Entendre el concepte d’economia Social i Solidària
 2. Definir el cooperativisme, identificant els trets diferencials.
 3. Implementar estratègies i valors cooperatius a les dinàmiques de treball de l’aula amb l’alumnat.
 4. Reconèixer els diferents estadis en la creació d’una cooperativa.
 5. Identificar les elements clau en la gestió d’una cooperativa.
 6. Elaborar materials educatius per implementar a l’aula (unitats didàctica).
 • BLOCS DE CONTINGUT

Bloc 1: Introducció a l’Economia Social, solidària i cooperativa

 • Marc legal: Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.
 • Conceptualització.
 • Principis
 • Economia social, solidària i cooperativa i cicle econòmic.
 • Sectors, subsectors i volum.
 • El mercat social: economia social, solidària i cooperativa enfront el capitalisme.
 • Economia social, solidària i cooperativa, societat i canvi social.

Bloc 2: Educació pel desenvolupament

 • Funció social de l’Economia Social i Solidària.
 • L’economia social com eina per reduir les desigualtats socials.
 • Comerç Just.
 • Consum responsable.
 • La banca ètica: finances solidàries.
 • La moneda social.

Bloc 3: Cooperativisme i cooperatives

 • Marc ètic, principis i valors.
 • Estructura d’una cooperativa: contrast amb el format d’empresa capitalista.
 • Tipus de cooperatives.
 • Presa de decisions i gestió democràtica.
 • El capital social i la organització del treball
 • El cooperativisme a Catalunya: situació actual.
 • El cooperativisme al Camp de Tarragona

Bloc 4: Règim Jurídic, fiscal i comptable

 • El cicle de gestió: planificació, organització i seguiment.
 • Conceptes clau de la gestió comptable.
 • Gestió pressupostària.
 • Obligacions fiscals, laborals i registrals.
 • Pla general comptable de les cooperatives.

Bloc 5: Cultura Cooperativa a l’aula

 • L’aprenentatge cooperatiu: definició.
 • Principis de l’aprenentatge cooperatiu.
 • Aportacions al procés d’aprenentatge.
 • Aprenentatge cooperatiu i atenció a la diversitat.
 • Estratègies de treball a l’aula.

Bloc 6: Les cooperatives d’alumnes

 • Conceptualització: definició, interès educatiu i utilitat.
 • Aportació a l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Fases de la creació:
  • Acta de constitució.
  • Fitxa de soci.
  • Sol·licitud d ‘alta
  • Conveni Cooperativa-Escola
  • Continguts mínims estatutaris.
  • Materials de suport pel professorat.
 • METODOLOGIA.
 • Sessions presencials:
  • Presentacions expositives relacionades amb els blocs de contingut.
  • Dinàmiques de treball cooperatiu.
  • Resolució de pràctiques individuals o grupals.
 • Sessions no presencials:
  • Treball autònom individual o grupal del professorat participant: resolució d’exercicis pràctics.
 • TEMPORALITZACIÓ.
 • Durada del curs: 30h (20h+10h)
 • Data d’inici: 1 de juliol de 2019
 • Data final: 11 de juliol de 2019
 • Sessions: 6 sessions de 3 hores + 1 sessió de 2 hores
  • 1, 2, 3, 8, 9 i 10 de juliol de 10.00 a 13.00h.
  • 11 de juliol de 10.00 a 12.00h.
 • DISTRIBUCIÓ DE LES SESSIONS.
Sessió Contingut Formador/a
1 de juliol Bloc 1: Introducció a l’Economia Social i Cooperativa Gemma Flores-Pons
2 de juliol Bloc 2: Educació pel Desenvolupament Aurora Sáez
3 de juliol Bloc 3: Cooperativisme i cooperatives Annaïs Sastre
8 de juliol Bloc 4: Règim jurídic, fiscal i comptable de les cooperatives Col·lectiu Ronda
9 de juliol Sessió desdoblada:

 

Per Docents de CFGM i CFGS de les àrees de FOL i Administració i Finances: 2a part del Bloc 4 – Règim jurídic, fiscal i comptable

Per la resta de docents:

Experiències, materials i activitats cooperatives a l’aula

 

 

 

Col·lectiu Ronda

 

 

 

 

Coro Luengo

10 de juliol Bloc 5: Metodologia cooperativa a l’aula Victor Grau
11 de juliol Bloc 6: Les cooperatives d’alumnes Gerard Nogués
 • LLOC DE REALITZACIÓ.

Proposem per la impartició del curs a la ciutat de Reus, en el següent espai: Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell (Ajuntament de Reus). Carrer Terol, 1 (Barri Gaudí) Reus

 • MODALITAT.
 • Curs semipresencial, amb una durada total de 30h; 20h són presencials, per poder treballar els continguts exposats, i 10h corresponen a treball autònom del professorat per completar la formació amb la realització d’activitats pràctiques.
 • PERFIL DEL PROFESSORAT A QUI S’ADREÇA.
 • Docents d’educació secundària obligatòria vinculat a l’àrea d’emprenedoria.
 • Orientadors/es d’ESO.
 • Docents de Batxillerat vinculats a l’àrea d’Economia.
 • Docents d’escoles d’adults.
 • Docents d’Unitats d’Escolarització Compartida.
 • Docents de CFGM i CFGS de les àrees de FOL i Administració i Finances.
 • NOMBRE DE PLACES.

El curs s’adreça a 25 docents.

 • MATRÍCULA.

Curs gratuït en el marc dels plans de Formació Permanent del Professorat.

 • PLA D’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT.

Els indicadors d’avaluació en relació al professorat participant:

 • Assistència: igual o superior al 80% de les hores presencials.
 • Activitat pràctica en la que els participants hauran de realitzar una de les següents activitats:
  • Disseny unitat didàctica orientada a treballar l’economia social i cooperativa a l’aula.
  • Disseny d’una unitat didàctica orientada a la creació d’una cooperativa d’alumnes (no cal crear la cooperativa).

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions s’han de fer a la web d’ensenyament, buscant el codi del curs: Codi: 7000500507 Economia social i cooperativisme en el marc de
l”educació Secundària

AQUÍ:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=7000500507