En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Subvencions de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom”. La finalitat del fitxer és gestionar les subvencions que atorga la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. Així mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social d’acord amb l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La unitat responsable del fitxer és la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgestsca.tsf@gencat.cat  i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).

Política de Privacitat

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, s’informa del següent:

  • En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal de l’Ateneu Cooperatiu del Camp – CoopCamp, seran incorporades automàticament a un fitxer informàtic de titularitat i responsabilitat de l’Economat SCCL amb domicili social a l’Avinguda Catalunya 47, 43800 Valls.
  • Aquesta informació que rep CoopCamp, per part de l’usuari/a, és tractada amb màxima confidencialitat.
  • La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat informar dels nostres serveis o per a les finalitats indicades en els avisos corresponents, podent, així mateix, enviar qualsevol tipus d’informació amb continguts que es considerin del vostre interès.
  • Les dades personals que es facilitin només seran comunicades a terceres persones vinculades al projecte en cas necessari i únicament per realitzar accions emmarcades en aquest, sense que se’n pugui fer cap ús comercial.
  • CoopCamp només utilitza cookies d’analítica web sense perjudici de reservar-se el dret de modificar aquest criteri.
  • En qualsevol moment, vostè tindrà la possibilitat d’exercitar els drets d’accés (petició d’informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes) i oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.
  • Si vol conèixer les dades personals que L’Economat té emmagatzemades a la base de dades o si, per contra, no vol que tingui cap dada personal seva, pot contactar de forma personal amb nosaltres de la següent manera:

Enviant-nos una carta certificada per correu ordinari o un missatge de correu electrònic a l’adreça info@coopcamp.cat.

  • L’Economat guardarà les dades de caràcter personal recaptades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats. L’Economat complirà les esmentades obligacions en compliment del que estableix la normativa aplicable.