A partir del 9 de maig tots els tràmits al Registre de Cooperatives només es podran fer electrònicament; en el cas d’actes notarials, s’haurà de demanar expressament al notari que les emeti amb CSV

Des del 9 de novembre del 2023, tenim un nou escenari jurídic-notarial amb relació a l’emissió de les còpies autoritzades notarials, arran de l’aprovació i entrada en vigor de la Llei 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. No obstant, per tal de facilitar la gestió del canvi es va preveure un termini transitori, que finalitza el 9 de maig, durant el qual el Registre de Cooperatives i el de Societats Laborals acceptaria la presentació d’escriptures públiques (EP) en suport paper. A partir del dia 9 de maig no s’acceptaran EP que no siguin electròniques amb el codi segur de verificació (CSV).

Aquest nou escenari normatiu permet que les cooperatives puguin tramitar 100% electrònicament els procediments amb escriptures públiques, sense necessitat de desplaçament per la digitalització de les mateixes per una persona funcionària, però alhora les obliga a presentar, en tots els tràmits en què l’acord s’ha d’elevar a escriptura pública, escriptura pública electrònica amb CSV i no pas en suport paper digitalitzat.

El Registre de Cooperatives, a través del CSV,  a la seu electrònica notarial pot accedir amb caràcter permanent a la verificació de l’autenticitat i la integritat de la còpia autoritzada electrònica del document notarial (Escriptura Pública autoritzada).

Les cooperatives, en la seva condició de persones jurídiques tenen l’obligació de tramitar electrònicament davant de les Administracions Públiques, d’acord amb la Llei 39/2015 (article 14). Per tant, a partir del dia 9 de maig del 2023, és a dir, passat el termini transitori previst, NO s’acceptarà cap escriptura pública en suport paper per procedir a la inscripció de l’acord que hi conté.

Cal, doncs, recordar a les cooperatives que han de demanar les escriptures electròniques amb CSV perquè en una altre format no seran vàlides per a la tramitació d’inscripció davant del Registre, i cal recordar que el Notari no les emetrà electrònicament amb CSV si no se li demana de forma expressa.