El Registre General de Cooperatives ha implementat la tramitació telemàtica de la legalització dels llibres de les cooperatives, les federacions i les confederacions. Per tant, a partir d’ara, totes les sol·licituds de legalització de llibres que es formulin, cal que es facin en format electrònic.

Per fer aquest tràmit, cal seguir les instruccions que es recullen a continuació:

1. Descarregueu, ompliu i signeu telemàticament el formulari normalitzat que trobareu a Canal Empresa: Legalització dels llibres de cooperatives

 • El formulari ha d’estar signat telemàticament.
 • S’ha de presentar un formulari per cada tipus de llibre. En un mateix formulari no es pot sol·licitar la legalització de diferents tipus de llibres.

2. Presenteu/Envieu el formulari emplenat i signat mitjançant Canal Empresa. Quan el formulari s’hagi processat, us retornarà la informació següent:

 • Codi de tràmit (ID): codi alfanumèric mitjançant el qual podreu consultar l’estat de la vostra tramitació a La Meva Carpeta.
 • També us habilitarà dos enllaços: el primer per aportar el fitxer o fitxers que integren el llibre i un segon amb l’enllaç per pagar la taxa.

3. Cal que aporteu el fitxer o fitxers que integren el llibre, mitjançant l’enllaç que us sortirà a l’enviar el formulari:

 • El llibre s’ha de presentar en format en format PDF i pot estar format per un màxim de 3 fitxers, amb un pes màxim cadascun d’ells de 99Mb.
 • El fitxer o fitxers que integren el Llibre a legalitzar presentats en format PDF han d’estar signats per la persona que ocupa la presidència de la cooperativa. La signatura electrònica s’ha de fer mitjançant algun dels sistemes que es relacionen a la norma 2.3 de la Instrucció 1/2020.
 • Deseu el fitxer o fitxers que integren el Llibre a legalitzar d’acord amb la nomenclatura que s’indica a la norma 2.2 de la Instrucció 1/2020 . Si el llibre està compost per més d’un fitxer també s’ha de fer constar 2/2 el número de tom a que correspon cada fitxer (per exemple, ActesAG1.pdf).
 • No es pot enviar el mateix fitxer més d’un cop.
 • Indicar a la primera pàgina del fitxer o fitxers que integren el llibre les dades que es recullen a la norma 2.5 de la Instrucció 1/2020.
 • Les actes de les reunions dels diferents òrgans de la cooperativa no es poden presentar en un mateix llibre. Cada òrgan de la cooperativa ha de tenir el seu llibre d’actes.

4. Cal que liquideu la taxa a la qual està subjecte aquest tràmit. En enviar el formulari inicial us sortirà un avís amb un enllaç per fer el pagament de la taxa.

 • L’import de les taxes es calculen per toms o fitxers que integren cadascun dels llibres.
 • La carta de pagament es generarà automàticament i la podreu fer efectiva telemàticament
 • No es pot iniciar el procediment de legalització fins que es liquidi la taxa. A La meva carpeta de Canal Empresa disposareu de totes les notificacions relatives a aquest tràmit (tant la certificació de la legalització del llibre com els possibles requeriments).
 • Així mateix, cada cop que es produeixi una notificació, rebreu un avís al correu electrònic indicat a efectes de notificació i, si així ho heu consignat, també un avís al telèfon mòbil que hagueu informat.