Al Camp de Tarragona hi ha diversitat d’iniciatives de producció agroramadera i d’elaboració agroalimentària que treballen amb criteris agroecològics.

L’Agroecologia és una corrent que neix de les lluites camperoles d’Amèrica del Sud per defensar les produccions locals davant l’entrada de grans multinacionals estrangeres, delmant la capacitat de les comunitats locals per autoabastir-se.

Cap als anys ‘90 l’agroecologia entra amb força a Catalunya i es realitza una gran feina de divulgació, recerca i difusió de l’agroecologia relacionada amb el consum conscient i la justícia social i ambiental. Aquesta visió és adoptada per multitud de pagesos i pageses que volen fer una passa més enllà de la producció agrària ecològica incorporant criteris de sostenibilitat  per avançar cap a un sistema agroalimentari territorialitzat, més just i sostenible.

Des d’ençà, el nombre i complexitat de les experiències productives agroramaderes que s’autodenominen agroecològiques ha crescut molt a Catalunya, però a mesura que s’avança també sorgeixen nous reptes per abordar de forma col·lectiva: les difcultats de les petites i mitjanes empreses agràries per aconseguir ser sostenibles a nivell social (que les persones que hi treballen tinguin les condicions de vida que desitgen), econòmic i ecològic.

És per això que l’Aixopluc, un col·lectiu que agrupa diferents pagesos i pageses que fan producció agroramadera, sota criteris agroecològics, en diferents pobles del Camp de Tarragona juntament amb l’Ateneu CoopCamp redacta l’informe “Estat, reptes i potencialitats del sector agroecològic al Camp de Tarragona” on s’apunten propostes col·lectives, en clau d’economia social i solidària que poden donar resposta a les necessitats del sector actualment al Camp de Tarragona.

L’informe consta de dos documents:

  • CONTEXTUALITZACIÓ I ANÀLISI DE PRECEDENTS: On s’estudien diferents propostes de producció i/o distribució col·lectiva i s’analitzen els elements més destacables del seu model.

  • DIAGNOSI I PROPOSTES D’ACTUACIÓ: On s’identifiquen les necessitats existents en el desenvolupament d’iniciatives de producció agroecològica al Camp de Tarragona i es proposen i descriuen línies d’acció encarades a cobrir les necessitats detectades.

La publicació d’aquest informe és fruit del treball de l’equip d’Aixopluc, un col·lectiu que integra 4 experiències productives de sectors diferents (ramaderia, horticultura, olivicultura i fructicultures de fruita seca i fruita dolça).

Descarrega l’informe